Политика за управление

Настоящата политика за управление на „ЕВРОТЕКС“ ЕООД изразява вижданията и ангажиментите за бъдещото развитие и усъвършенстване на фирмата, чрез поддържане на високо ниво на качеството на работа, опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на работа при извършване на дейностите „Събиране, сортиране, поправка, рециклиране и дистрибуция на дрехи втора употреба и текстилни отпадъци“.


Политиката за управление е базирана на фирмената философия и ценности.

Нашата философия:

• Водещ принцип за нас е стремежът ни към съвършенство – на продукта, който предлагаме и на начина, по който работим;

• Виждаме успеха в удовлетвореността на клиентите и служителите си;

• Работим с грижа към околната среда;

• Осигуряваме здравословна и безопасна работна среда за служители, клиенти и партньори.

Нашите ценности:

• Съвършенство

o   То въплъщава всичко, към което се стремим, в качеството ни на работа и в отношенията с нашите партньори;

o   Непрекъснато търсим подобрения, за да го постигнем;

o   За нас то е едновременно простота и завършеност.

 Надеждност

o   Да поддържаме високи стандарти в качеството на продуктите и услугите си;

o   Да сме последователни и отговорни в думите и действията си;

o    Да спазваме поетите ангажименти, утвърждавайки името на компанията като коректен и лоялен партньор.

• Позитивизъм

o  Да сме добронамерени и открити във взаимоотношенията си;

o  Да работим в екип и да създаваме приятна работна атмосфера;

o  Да изграждаме успешни партньорства и да търсим печеливши решения за двете страни.


За ефективното провеждане на Политиката за управление, ние поемаме ангажимент в следните направления:

o Да изградим и поддържаме организационна структура, осигуряваща постигане на дългосрочни стратегии и бизнес планове;

o Да разработим и внедрим писмени правила, регламентиращи управленски и оперативни процеси в компанията;

o Да планираме и изпълняваме дейности, осигуряващи непрекъснатото подобрение на системата за управление и представянето на фирмата;

o Непрекъснато да усъвършенстваме  процесите, дейностите и услугите, които предоставяме на нашите клиенти, партньори, служители и заинтересовани страни;

o Да извършваме всички дейности, свързани с внос, третиране и продажба на дрехи втора употреба, в съответствие с Българското и Европейското законодателство, най- добрите налични и екологосъобразни техники;

o Да обучаваме и мотивираме персонала за изграждане на отговорно поведение, водещо към опазване на околната среда и здравето и безопасността на служителите при работа;

o При третиране на отпадъци от дрехи и предмети втора употреба, да поддържаме минимални нива на отпадъци, които не могат да бъдат оползотворени и рециклирани;

o Да опазваме околната среда, да предотвратяваме всякакъв вид замърсяване, като не допускаме нерегламентирано изхвърляне, изгаряне или друга форма на неконтролирано управление на отпадъци;

o Да поддържаме и увеличаваме отрицателния въглероден баланс от дейността на дружеството, увеличавайки количествата на подготвените за повторна употреба дрехи и обувки и намалявайки въглеродния отпечатък от дейностите по третиране и транспортиране на отпадъци от текстил и дрехи втора употреба.

o Да поддържаме взаимноизгодни отношения с партньори и доставчици, основани на взаимно спазване на поетите в политиката и целите на дружествата ангажименти по отношение на качество, опазване на околната среда, здраве и безопасност при работа, корпоративна и социална отговорност.

o Да работим за внедряване на технологии за рециклиране на текстил и обувки, които не са годни за повторна употреба.

o Да работим за постоянно подобрение на системата за управление по околна среда и повишаване на резултатността.

o Да предоставяме и поддържаме здравословни и безопасни условия на труд в съответствие с изискванията на заинтересованите страни и българското законодателство. Да прилагаме ефективни мерки за предотвратяване на заболяванията, злополуките и нараняванията, свързани с работата. Да се премахнат опасностите и намалят рисковете за здравето и живота на всички работници и посетители.

o Да се консултираме с работещите относно създадени здравословни и безопасни условия на работа. Да въвличаме работещите в участие и вземане на решения, където е целесъобразно.

o Поддържане компетентността на персонала чрез своевременно запознаване с изискванията на законодателството, приложимите стандарти и световни практики.

o Да прилагаме приоритетно превантивен подход при решаването на всички въпроси свързани с управлението на околната среда и осигуряването на здравето и безопасността при работа.

o Да управляваме процесите в съответствие с изискванията на нормативните актове и приложимите международни стандарти. 

 

Политиката за управление е база за разработка и подобрение на Интегрирана система за управление на „ЕВРОТЕКС“ ЕООД съгласно изискванията на международните стандарти ISO 9001:2015 “Системи за управление на качеството”, ISO 14001:2015 “Системи за управление по отношение на околната среда”, ISO 45001:2018 “Системи за управление на здравето и безопасността при работа”.
Тя се прилага във всички обекти на „ЕВРОТЕКС“ ЕООД – Централен офис, Сортировъчен център, Централен склад, Рециклиране и складове за продажби на едро.

Последна редакция: 8 май 2024 г.